IČO: 31391508
DIČ: 2020901718
IČ DPH: SK2020901718

Výpis z obchodného registra

 

 
 
 
 

 

 

Audit

Audit riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky:

obchodnej spoločnosti
družstva
obchodníka s cennými papiermi
neziskovej organizácie

Audit vykonáme podľa medzinárodných audítorských štandardov. V prípade rokovania zašleme Obchodné podmienky, v ktorých definujeme práva a povinnosti na obidvoch stranách a na základe prvej analýzy systému účtovníctva navrhneme cenu. Cenu a termíny prerokujeme a dohodneme zmluvne.

Výsledkom auditu účtovnej závierky je Správa audítora a List vedeniu, v ktorom zhrnieme zistené nedostatky, ktoré nemusia znamenať výhradu v správe audítora. Súčasne navrhneme spôsob a postup ich odstránenia.

 

 
Auditea s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava 42, tel/fax: +421 2 64 28 80 21, miro@auditea.sk
© 2005, vyrobila ITNets s.r.o.